Licence

31 January 2021
LICENSE TO CONDUCT MICROFINANCE BUSINESS

ពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជា

PATENT TAX 2020

ពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

 

CERTIFICATE OF INCORPORATION

ពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម